0
Regulamin

Regulamin

Dr Sapporo sp. j. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, przy ul. Białej 65 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9562168519 będąca oficjalnym dystrybotorem Hallufix na ternie Polski jest właścicielem strony hallufix.pl.  Handel wysyłkowy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej hallufix.pl

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

a. przeglądarka internetowa Chrome w wersji min. 22 z włączoną obsługą ciasteczek i JavaScript

b. przeglądarka internetowa Safari min. 6.0. z włączoną obsługą  ciasteczek i JavaScript

c. rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.

4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnie z prawem wprowadzone na polski rynek.

5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

6. Informacje o towarach prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na żądanie Klienta faktura VAT.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu www.hallufix.pl należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie oraz wypełnić formularz zamówienia.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

3. W trakcie procedury zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, adresu dostawy.

4. Do zakończenia procedury zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.

5. Procedura składania zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

6. W trakcie składania zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru towarów.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Dr Sapporo sp. j.

8. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail „Potwierdzenie złożonegozamówienia”.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości,

o której mowa w §2 pkt. 8.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia

zamówienia.

§3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. 95% zamówień realizowanych jest w ciągu 2 dni roboczych (chyba, że przy produkcie zawarta jest inna informacja) od momentu:

a. otrzymania przez Klienta wiadomości „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”

b. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Dr Sapporo sp. j. (w przypadku płatności przelewem)

c. zakończenia płatności za pośrednictwem w elektronicznego systemu PayU.

2. Niezmiernie rzadko zdarza się, że realizacja zamówienia trwa dłużej jak 2 dni robocze. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji zamówienia lub możliwość odstąpienia od umowy.

3. Sklep jest nieczynny w soboty i niedziele, jak również w okresach świątecznych. Sklep jest nieczynny w okresie 24 grudnia – 2 stycznia każdego roku.

§4 DOSTAWA

1. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

4. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody ułatwia procedurę reklamacji.

5. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 4. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5  PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do momentu zakończenia realizacji zamówienia.

3. Klient może dokonać płatności za zakupione towary w następujący sposób:

a. gotówką przy dostawie towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej;

b. przelewem na rachunek bankowy Dr Sapporo;

c. korzystając z elektronicznego systemu płatności PayU.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Dr Sapporo sp .j. umowy terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Dr Sapporo sp. j. (ul. Biała 65, 87-100 Toruń, email kontakt@hallufix.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Klientowi zostaje zwrócona kwota, jaką zapłacił za towar w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dr Sapporo sp. j. otrzymało zwrot towaru. Koszt transportu nie podlega zwrotowi.

7. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Dr Sapporo s.c. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Koszt opakowania i odesłania towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem są:

a. towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Klient zwracając towar do Sklepu zwraca dowód zakupu (paragon).

13. Klient powinien zabezpieczyć tak przesyłkę, aby opakowanie zawierające produkt nie uległo uszkodzeniu.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Dr Sapporo sp.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady i jej opis oraz wskazanie żądania Klienta.

4. Dr Sapporo sp. j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zawierającej żądanie Klienta w terminie do 14 dni od jej złożenia.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

1. Dr Sapporo sp. j. , jako producent części towarów prezentowanych w Sklepie, udziela na nie własnej gwarancji na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku prezentowanych w Sklepie towarów, których producentem nie jest Dr Sapporo sp.j., nie udziela ona własnej gwarancji. Warunki gwarancji udzielanej przez ich producentów określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych towarów.

§9 ZMIANY, ULEPSZENIA KONSTRUKCYJNE

Dr Sapporo zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń, zmian konstrukcyjnych bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.

Zmiany wprowadzane są ze względu na zmieniającą się wiedzę medyczną oraz w celu poprawy komfortu użytkowania wyrobów.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Dr Sapporo sp. j. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dr Sapporo sp. j. w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Dr Sapporo sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez sklep znajdują się na stronie w zakładce polityka prywatności.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Dr Sapporo sp. j. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Dr Sapporo a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej).

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Dr Sapporo sp. j. a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Dr Sapporo sp. j.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły przedstawiamy w polityce prywatności.

Zamknij